Вирусология и хепатология

1
Viread®

Viread® (tenofovir disoproxil) - е последно поколение нуклеот(зи)ден инхибитор на обратната транскриптаза и се използва за лечение на:

1. Възрастни пациенти, инфектирани с човешки имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1),

вирус, който причинява синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Използва се като част от високоактивна антриретровирусна терапия (HAART).

2. Хроничен хепатит B при възрастни с компенсирано

http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/ellaone.html
sprawdź!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/ellaone.html

чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза.

Лечението с Viread® трябва да бъде назначено от лекар с опит в лечението на HIV- и HBV-инфекция. Препоръчителната дневна доза е 1 таблетка дневно.

До момента няма доказана резистентност към tenofovir disoproxil и Viread® e включен в международните ръководства (EASL Guidelines) за лечение на хроничен хепатит В като препоръчителният нуклеотиден инхибитор за първи избор на лечение. От 2009 година Viread® е включен в Консенсуса на Българското гастроентерологично дружество за лечение на хроничен вирусен хепатит В.

Viread® e включен в международните консенсуси за лечение на HIV-1 инфекция, както и в Консенсуса на Българското дружество по инфекциозни болести за лечение на ХИВ/СПИН.


»повече

SPC_Viread
Hepsera®

Hepsera® (adefovirdipivoxil)-нуклеотиден инхибитор на вирусните ДНК полимерази, който се използва за лечение на:

- компенсирано чернодробно заболяване и признаци за активна вирусна репликация, трайно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологични доказателства за активно чернодробно възпаление и фиброза

- декомпенсирано чернодробно заболяване. Терапията трябва да се назначи от лекар с опит в лечението на хроничен хепатит В. Препоръчваната доза за Hepsera е 10mg(една таблетка) веднъж дневно, приета перорално с или без храна. Ползата от aдефoвирдипивoкcил се базира върху хистологични, вирусологични, биохимичнии серологични резултати, настъпващи при възрастни с:

• HBeAg позитивен и HBeAg отрицателен хроничен хепатит B с компенсирано чернодробно заболяване.

клинични доказателства за резистентен към ламивудин HBV с компенсирано или декомпенсирано чернодробно заболяване, вкл. пациенти преди или след чернодробна трансплантация или ко-инфектирани с HIV.В повечето от тези проучвания aдефoвир дипивoкcил 10mg е бил прибавен към настоящето лечение с ламивудин припациенти, при които то е било неефикасно. Hepsera® присъства в международните ръководства за лечение на хроничен хепатит В, както и в Консенсуса на Българското гастроентерологично дружество от 2009 за лечение на хроничен вирусен хепатит В.


»повече

Hepsera bg
Emtriva®

Emtriva® (emtricitabine)- нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NRTI) е лекараствен продукт за лечение на лечение на възрастни и деца, заразени с вирус на човешки имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1), вирус, който причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/tabletki-antykoncepcyjne.html
tabletki online
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/tabletki-antykoncepcyjne.html

Лечението с Emtriva трябва да бъде назначено от лекар с опит в лечението на ХИВ инфекция. Препоръчителната доза Emtriva е една капсула веднъж дневно за пациенти с тегло 33 кг и повече.

Emtriva® e включена в международните ръководства за лечение на ХИВ/СПИН като част от високоактивна антиретровирусна терапия, както и в консенсуса на Българското дружество по инфекциозни болести за лечението на HIV-1 инфекция.

Emtriva не лекува ХИВ инфекцията или СПИН, но може да забави увреждането на имунната система и развитието на инфекции и заболявания, свързани със СПИН.


»повече

Emtriva_spc
1